Dorew - Thích Ngao Du
»
HD Mod Di Chuyển Nhân Vật MXH Avatar JohnCMS
Avatar
ID Thiên Ân 18.12.2019 / 16:18
Demo : https://video.bts47.com


<script type="text/javascript">
document.write(unescape("var imgObj = null;
	  function init(){
        imgObj = document.getElementById('myImage');
        imgObj.style.position= 'relative'; 
        imgObj.style.left = '0px'; 
	    imgObj.style.top = '0px';				
      }
	  function Trai(){
        imgObj.style.left = parseInt(imgObj.style.left) - 300 + 'px';
      }
		 function Phai(){
        imgObj.style.left = parseInt(imgObj.style.left) + 300 + 'px';
      } 
		 function Len(){
        imgObj.style.top = parseInt(imgObj.style.top) - 300 + 'px';
      }
		 function Xuong(){
        imgObj.style.top = parseInt(imgObj.style.top) + 300 + 'px';
      }		 
	  window.onload =init;
"));
</script>
<?php
  echo '<br><br><center><a id="myImage" href="/member/'.$user_id.'.html"><label style="display: inline-block;text-align: center;"><b style="font-size: 9px;color:red;font-weight:bold;text-align: center;">'.$login.'</b><br><img src="/avatar/'.$user_id.'.png"></label></a></center>'; 
echo'<br><br><br><br><form>
<center><input type="button" class="nut" name="len" onclick="Len();" value="↑↑"></br>
<input type="button" class="nut" name="trai" onclick="Trai();" value="<<">
<input type="button" class="nut" name="ok" onclick="ok" value="Oki">
<input type="button" class="nut" name="phai" onclick="Phai();" value=">>"><br>
<input type="button" class="nut" name="xuong" onclick="Xuong();" value="↓↓"> 
</center>
</form>'; 
?>


Tính Năng Nỗi Bật
+ Nhân Vật Có Thể Di Chuyển Trên Nền Tản Website

Hướng Dẫn Sử Dụng
+ Copy Và Dán Vào Địa Điểm Cần Thêm Tính Năng Nầy!!


Bởi ID Thiên Ân

Từ khoá: HD, Mod, Di, Chuyển, Nhân, Vật, MXH, Avatar, JohnCMS
2018 - 2020 Dorew