Dorew - Thích Ngao Du
» »
Nhờ các bạn giúp tôi về code này ạ
Avatar
Anhsao 04.11.2021 - 23:27 200
Danh sách bình luận (7)
Hãy đăng nhập vào diễn đàn để thảo luận cùng mọi người nhé!
damtacKing 05.11.2021 - 09:32
Anhsao 05.11.2021 - 09:36
Các bạn giúp tôi với...mất ăn mất ngủ
K biết làm kiểu gì
Nhí 98kg 05.11.2021 - 14:12
Muốn edit tên nick thì dùng cái func edit này tui viết lúc trước
{{ edit('chat_ver0','name','anhsaodz') }}
Anhsao 05.11.2021 - 14:19
@Nhí 98kg ví dụ nick nhim edit thì nó vẫn ra tên name anhsaodz à
Trùm 05.11.2021 - 14:34
Vào func.twig tìm hàm edit, xem nó hoạt động như nào, sau đó thì chế biến nó aru20
Anhsao 05.11.2021 - 14:39
Tìm được rồi nè @Trùm
  
  {% macro edit(key,k,v) %}  
{% set id = get_get('id') %}
{{ update_data_by_id(key,id,get_data_by_id(key,id).data|json_decode|merge({(k):v})|json_encode) }}
{% endmacro %}
Trùm 05.11.2021 - 15:04
Thế là xong r đó, làm như @Nhí 98kg là đc
Ở tệp trên, tìm
  
  {{ edit('chat_ver0','comment',cmt) }}  
  

Thêm dưới nó
  
    
{{edit('chat_ver0','name',login)}} {# thay thế tên người chat thành login #}
2018 - 2022 Dorew
Version V.F 1.6b